Nå er det lov å holde eventer igjen, med smittevernregler

Fra 10-års jubileumsevent på Kalvøya i 2011

Endelig kan vi holde eventer igjen. Begrensninger gjelder med kun ute-eventer og vi må følge en rekke smittevernregler.

Endelig har myndighetenes regler blitt slik at de norske reviewerne, etter grundig vurdering, har kunnet åpne for eventer igjen. Under følger reglene fra reviewerne slik de selv har publisert dem.  Vi håper det blir mange hyggelige eventer i løpet av sommeren.

Informasjon fra de norske reviewerne:

Åpning for utendørs geocachingeventer i Norge
Regjeringen har åpnet opp for fase 3. i gjenåpningen av Norge etter Covid-19 pandemien, og nye forskrifter gjelder fra 20. juni 2021. Kontrollørene åpner med dette opp for at eventer kan publiseres.
1. Definisjoner.
Et geocachingevent fungerer slik kontrollørene tolker Covid-19-forskriften § 13 som et offentlig arrangement, siden det ikke er mulig å be inn bestemte personer, samt at arrangementet annonseres på vår nettside og på App.
2. Smittevern.
Smittevernregler i Norge i forhold til Covid-19 finnes på ulike nivåer, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Reglene kan endres på kort varsel på ulikt nivå, og reglene som gjelder på eventdagen er bestemmende for både gjennomføringen av eventet og for ansvarlig arrangør. Det er eventarrangøren som står som ansvarlig for gjennomføringen av eventet opp mot lokale smittevernmyndigheter, og i forhold til å følge opp gjeldende regler på det aktuelle stedet på angitt dato og tid.
3. Bestemmelser
Bestemmelser som er gitt fra regjeringen, og som kontrollørene legger til grunn for publisering av eventer:
 1. Inntil videre publiseres kun utendørs eventer
 2. Antall deltakere er maksimalt 200 personer, og dette telles da som en kohort.
 3. Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift.
4. Krav til arrangøren
 1. Arrangør (som i geocachingsammenheng er eventeier) har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften, og har alt ansvar opp mot myndigheter i forhold til arrangementet.
 2. Arrangøren skal:
  1. delta på eventet.
  2. iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet, for eksempel ved å gi tydelig informasjon, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.
  3. ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.
  4. informere om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
 3. Arrangøren skal bidra til at det er mulig å ivareta hygiene. Det innebærer grunnleggende krav til å ivareta håndhygiene. Merk og sett ut hånddesinfeksjon til deltakerne.
 4. Som arrangør bør man sette seg inn i covid-19-forskriften § 13 – 13 d, (https://lovdata.no/SF/forskrift/2020-03-27-470/§13), myndighetenes gjeldende smittevernråd og eventuelle lokale regler i den kommunen hvor arrangementet skal finne sted.
 5. For øvrig henvises til aktuell informasjon hos Regjeringen, FHI og kommune
 6. Arrangøren bør også gjøre en risikovurdering for å avgjøre om det er forsvarlig å avholde arrangementet og hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes.
 7. Om nødvendig ut fra smittesituasjonen, skal eventet arkiveres på forhånd.
5. Krav til deltakere på eventer
 1. Hold deg hjemme hvis du er syk, eller mistenker du er syk med Covid-19 symptomer.
 2. Blir du syk under eventet, må du straks forlate eventet etter å ha formidlet dette til arrangøren.
 3. Hold avstand til de andre på eventet, og unngå fysisk kontakt.
 4. Følg innarbeidede smittevernråd.
6. Eventsiden på www.geocaching.com og App
 1. Eventeier plikter å opplyse om aktuelle smittevernregler som gjelder for sted og dato, og om nødvendig oppdatere med en Annoucement hvis det anses å være nødvendig
 2. På eventsiden skal det opplyses om aktuelle smitteverntiltak, og disse skal settes opp som tydelige og godt beskrivende kulepunkter.
 3. Det skal opplyses at det maksimalt kan samles 200 personer, og at kontaktinformasjon må avgis til arrangøren, og samles i den tiden myndighetene angir før destruksjon.
7. Øvrige bestemmelser
 1. De norske kontrollørene vil overvåke situasjonen utover sommeren. Vi forventer at arrangør og deltakere tar felles ansvar for smittevern. På denne måten kan eventene fortsette som forutsatt, og vi slipper å stenge for videre arrangementer.
 2. Ett, flere eller alle publiserte eventer kan trekkes tilbake hvis situasjonen tilsier det.
 3. Reglene kan justeres og endres hvis det anses som nødvendig.
Hilsen de norske kontrollørene

 

Posted in Artikkel 2021, Nyheter 2021.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *