Vedtekter

Interesseorganisasjonens navn er: Geocaching i Norge, kortform GiNo og ble stiftet 12. februar 2008. Vedtektene er senest endret ved årsmøtet 18. juli 2014.

§ 1 Formål

GiNo skal være en interesseorganisasjon for geocachinginteresserte i Norge og skal arbeide for å gjøre nytting og interessant informasjon om Geocaching/GPS-orientering tilgjengelig på Internett.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

GiNo er en frittstående interesseorganisasjon.

§ 3 Medlemskap

Alle som ønsker at informasjon om Geocaching/GPS-orientering i Norge blir tilgjengelig på Internett kan bli medlem av foreningen.

§ 4 Foreningens utøvende organer

1. Foreningens styrende og utøvende organ.

Foreningens organer er:

 • Årsmøte
 • Styret

2. Årsmøte

 1. Årsmøtet avholdes i tidsrommet mai til august i forbindelse med et større event som kan forventes å ha deltagere fra store deler av landet. Innkalling sendes medlemmene per registrert epost senest 14 dager før årsmøtet. Valg av event og dato for årsmøtet bestemmes av styret.
 2. Dersom minst 25% av medlemmene krever det, eller styret anser det som nødvendig, skal det inkalles til ekstraordinært årsmøte.

3. Alle forslag/saker innsendt til årsmøtet avjgøres med simpelt flertall.

4. Årsmøtet behandler følgende saker:

 1. Åpning, herunder godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Konstituering, herunder valg av møteleder, møtereferent og ett medlem til å underskrive protokollen
 3. Foreningens årsberetning
 4. Regnskap med revisormerknader
 5. Innkomne saker
 6. Kontingent
 7. Budsjett
 8. Valg av styret
 • leder
 • nestleder
 • 3 styremedlemmer
 • 2 vararepresentanter til styret
 • 1 revisor
 • 2 medlemmer til valgkomité

Dersom årsmøtet krever det, eller at det er flere kandidater til vervene som leder og nestleder, skal valg av leder og nestleder skje skriftlig. Får ingen over halvparten av de avgitte stemmene, foretas omvalg mellom de som har fått flest stemmer. I tilfelle stemmelikhet, mellom de to i omvalget, avgjøres valget ved loddtrekning.
Medlemmer til styret velges normalt for 2 år av gangen. Revisor og valgkomité velges hvert år.

5. Styret

 1. Styret skal bestå av: Leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 vararepresentatner som velges for 1 år av gangen.
 2. Etter vedtektene leder styret foreningens arbeid mellom årsmøtene
 3. Fra styremøtene føres protokoll

§ 5 Stemmerett, valgbarhet, aldersgrense og fullmakt

Alle medlemmer som er over 16 år på det tidspunktet en avstemming skjer, har stemmerett, og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.
Medlemmer som skylder kontingent, kan av styret strykes som medlem. I perioder hvor det ikke er medlemskontingent, kan medlemmer som ikke svarer på registrert epostadresse innen 14 dager, også strykes som medlem.

Når et medlem er strøket, har det ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Epost skal sendes fra to ulike medlemmer av styret.

Hvis et medlem er forhindret fra å delta på en avstemming, kan medlemmet skriftlig gi et annet medlem fullmakt til å avgi stemme på medlemmets vegne.

Fullmakten skal formuleres slik at det er tydelig hvem som avgir og hvem som innehar fullmakten, og skal lære datert og signert av den som avgir fullmakt.

Et medlem kan kun avgi stemme med opptil 5 fullmakter, men maksimalt stemme for tilsvarende 20% av de medlemmene som er fysisk tilstede. Det kan kun avgis hele stemmer.

§ 6 Signatur

Signaturrett tildeles leder og nestleder. Disse kan signere hver for seg.

§ 7 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 8 Oppløsnin(§ 8 kan ikke endres)

Oppløsning av GiNo kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av GiNo. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 7.